Projekty

eufondministerstvohospodarstva

Názov projektu:

Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom.

 Stručný popis projektu

 Projekt bude realizovaný na území Prešovského samosprávneho kraja, v okrese Humenné, meste Humenné, v sídle žiadateľa na adrese: Štefánikova 22, 06601 Humenné a v priestoroch SOŠ polytechnickej Humenné, na adrese: Štefánikova 1550/20, Humenné.

 Spoločnosť EponaCom, s.r.o. sa od roku 2014 zaoberá vývojom a výrobou rozvádzačov pre inteligentné elektroinštalácie určené pre použite v rodinných domoch, ale aj v priemyselných objektoch. Súčasťou produkcie je aj vývoj a programovanie zamerané na jednotlivé oblasti inteligentného riadenia domácností a priemyslu.

Nákup investičného majetku žiadateľovi zásadným spôsobom pomôže pri naplnení cieľov projektu. Jednotlivé technológie integrujeme do jedného celku, aby sme tak dosiahli ich bezproblémovú spoluprácu. V súčasnosti prebieha vývoj integrácie na základe dodanej dokumentácie. Tento proces výroby a dodávky inteligentnej elektroinštalácie nie je bez reálneho vlastnenia samotných produktov optimálny a prináša so sebou dosť nepresností a problémov pri samotnej realizácii. Nákupom technológií sa celý proces výroby, programovania, testovania a nasadenia do prevádzky značne zjednoduší.

Výsledkom projektu bude inovované riešenie rozvádzača pre riadenie domácej automatizácie. Inovácie budú zamerané na oblasti, ktoré priamo súvisia s nákupom investičného majetku.

Realizácia projektu bude prebiehať v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom. Žiadateľ odovzdá nadobudnuté skúseností z procesu tvorby inovovaného produktu študentom, aby prispel k skvalitneniu vyučovacieho procesu s víziou zamestnania budúcich úspešných absolventov. V súčasnosti škola nedisponuje potrebným a adekvátnym materiálno-technickým zabezpečením, ktoré by výrazným spôsobom skvalitňovalo odborné vyučovanie.

Celková koncepcia projektu je nastavená tak, aby sa žiaci, učitelia a majstri Strednej odbornej školy polytechnickej Humenné dostali do úzkeho kontaktu s technológiami 21. storočia a aby mali možnosť získať praktické skúseností z tvorby inovovaného produktu, ako aj následného používania produktu a jeho zavádzania na trh. Vyučovanie bude založené na praktických ukážkach a na vyučovaní programovania automatizácie v súlade s vyučovanými predmetmi - INTERNET VECÍ, PROGRAMOVANIE MOBILNÝCH ZARIADENÍ, ELEKTRONIKA, PROGRAMOVANIE a ELEKTRICKÉ MERANIA.

 Cieľ projektu:

Spolupráca podniku EponaCom, s.r.o. so SOŠ polytechnickou Humenné prostredníctvom zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií, prospievajúcich k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku a zlepšeniu materiálno-technického vybavenia pre účely tvorby inovovaného produktu a zlepšenia vyučovacieho procesu.

Špecifické ciele:

  1. Zvýšenie pridanej hodnoty a zabezpečenie dlhodobého rastu podniku prostredníctvom obstaraných vyspelých a inovatívnych technológií.
  2. Podpora rozvoja podniku prostredníctvom úspešnej implementácie projektu.
  3. Skvalitnenie vyučovacieho procesu v SOŠ prostredníctvom bezplatného prístupu k dlhodobému majetku za účelom realizácie praktického vyučovania.
  4. Inovácia produktov spoločnosti EponaCom, s.r.o. na novú technickú a kvalitatívnu úroveň prostredníctvom použitia nových technológií.

Hlavné aktivity projektu:

 „Podpora zapájania MSP do spolupráce so strednými odbornými školami“ – predmetom hlavnej aktivity projektu je nákup dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe inovovaného produktu žiadateľa – inteligentná elektroinštalácia.

 Cieľové skupiny projektu:

  • Zamestnanci žiadateľa
  • Študenti, učitelia a majstri SOŠ polytechnickej Humenné

Merateľné ukazovatele projektu:

P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1

P0512 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové: 1

P0288 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové: 1

 

Stiahnuť v PDF