Verejné obstarávanie

Názov projektu: Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom

Kód projektu v ITMS2014+: 313031AUG6

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

 

Dokumenty na stiahnutie:

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk VO

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.4